Opsti uslovi iznajmljivanja rent a car vozila


Trajanje rent a cara


Minimalno trajanje najma je 3 dana, u slučaju kada klijent kasni sa vraćanjem rent a car vozila, toleriše se 1h. U slučaju da klijent kasni sa vraćanjem vozila po isteku tolerancije od 1h, naplaćuje se novi dan najma. Klijent može produžiti najam rent a car vozila samo uz naše odobrenje. Ukoliko klijent želi ranije da vrati vozilo, dužan je da se o vremenu vraćanja vozila dogovori sa predstavnikom Rent a car agencije BG011 – Beograd. Ranije vraćanje vozila ne umanjuje prethodno dogovoreni iznos najma vozila.

 • Starost: minimum 20 godina
 • Lična dokumenta:
 • Lična karta ili pasoš
 • Vozačka dozvola (važeća – minimum 2 godine)
Ako je zakup rent a car vozila duži od 7 dana, kilometraža je neograničena, u suprotnom je ograničena na 150 km po danu. Svaki dodatni pređeni kilometar se naplaćuje.

Preuzimanje rent a car


 • neophodni su lična karta ili pasoš i vozačka dozvola;
 • prilikom preuzimanja potpisuje se ugovor u dva primerka;
 • rent a car vozilo se preuzima i vraća u poslovnici Rent a car agencije BG011 – Beograd;
 • vozilo se preuzima i vraća u radno vreme;
 • vozilo se preuzima i vraća sa punim rezervoarom goriva.
 • vozilo se preuzima i vraća oprano, tehnički ispravno i bez oštećenja.
 • Troškove goriva, parkiranja, garažiranja, kazni i prekršaja tokom najma automobila, kao i sve ostale dodatne administrativne zabrane i dodatne administrativne troškove snosi isključivo klijent.

Postupanje u slucaju nezgode, kradje, stete


Policijski zapisnik je obavezan – bez njega pun iznos štete ili krađe biće u potpunosti naplaćen od klijenta. Zapisnik je neophodno sastaviti i kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja rent a car vozila na parkingu, krađe i slično.

Klijent je dužan da postupi po sledećem redosledu:

 • Odmah obavesti policiju i ponaša se u skladu sa njihovim instrukcijama;
 • Odmah prijavi nastanak saobraćajne nezgode, kako bi se omogućilo blagovremeno ispitivanje alkoholisanosti učesnika u saobraćajnoj nezgodi.
Ako je na teritoriji Beograda da pozove *** „BRZA POMOĆ“
Ne napušta mesto događaja;

Ukoliko klijent ne ispoštuje gore navedene obaveze, snosiće troškove nadoknade štete.
Sva vozila su kasko osigurana. Tarifni paketi uključuju pokrivanje štete na iznajmljenom vozilu i krađu vozila u toku najma sa obaveznim učešćem u šteti ili krađi u iznosu koji je utvrđen rent a car Ugovorom sa osiguravajućom kompanijom. Ukoliko je klijent kriv za nastalu štetu, učestvovaće u šteti do iznosa od 150,00 eura.

Teritorijalna vaznost


Srbija i Evropa sa isključenjem za krađu: Belorusija, Ukrajina, Ruska federacija i Turska. U slučaju nastanka krađe u navedenim zemljama, u kojima Kasko osiguranje ne pokriva naknadu štete za krađu, troškove nastale krađe u potpunosti snosi klijent.

Nastanak štete na rent a car vozilu u potpunosti će snositi klijent ukoliko:

 • upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, umirujućih lekova ili opojnih droga,
 • omogući da vozilom upravlja lice koje nije navedeno u ugovoru,
 • lice koje je bez odgovarajuće dozvole za upravljanje dotičnom vrstom vozila,
 • kada je licu koje upravlja vozilom izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom određene vrste,
 • ako štetu prouzrokuje namerno ili prevarom,
 • ako je šteta nastala prolaskom kroz crveno svetlo, ako je vršeno preticanje na mestima gde je propisno izričito zabranjeno.
 • ako je šteta od dopunskog rizika krađe nastala ostavljanjem ključeva i drugih uređaja za pokretanje,
 • ako napusti mesto saobraćajne nezgode bez odobrenja nadležnog organa unutrašnjih poslova,
 • izvrši prijavu saobraćajne nezgode nakon proteka vremena koje onemogućava ispitivanje alkoholisanosti učesnika u saobraćajnoj nezgoda.
Korišćenje vozila izvan granica Republike Srbije je dozvoljeno samo uz prethodnu saglasnost Rent a car agencije BG011 – Beograd. Ukoliko klijent napusti zemlju bez saglasnosti agencije u potpunosti će snositi sve nastale troškove štete ili krađe vozila.